Regulamin
Regulamin sprzedaży reklam na portalu ZaplanujSlub.pl

ZaplanujSlub.pl należy do firmy MACNET z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Panewnickiej 91
zarejestrowaną pod numerem REGON 240971025, NIP 6342516974

Podstawowe pojęcia

Odsłona reklamy
Jest to kontakt użytkownika z reklamą (wyświetlenie reklamy na ekranie użytkownika)

Statystyki
Dostępne dane przedstawiające ilość odsłon danej reklamy oraz jej skuteczność.

Zamówienie
Oznacza każdą umowę, której przedmiotem jest emisja reklamy na stronach portalu ZaplanujSlub.pl. Potwierdzenie przyjęcia zlecenia reklamowego lub przystąpienie przez ZaplanujSlub.pl do jego wykonania, oznacza zawarcie umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.

Reklamodawca

Oznacza każdą osobę fizyczną i prawną, a także jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zlecającą emisję reklamy na portalu ZaplanujSlub.pl. Reklamodawcą jest również agencja lub inny pośrednik reklamowy działający w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Postanowienia ogólne
Przyjmowanie oraz zamieszczanie reklam w portalu ZaplanujSlub.pl dokonywane jest w oparciu o niniejsze zasady.

§1
ZaplanujSlub.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie ZaplanujSlub.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy.

§2
Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
ZaplanujSlub.pl zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

§3
ZaplanujSlub.pl zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne" itp.

§4
Rejestracja konta w Portalu ZaplanujSlub.pl nie jest równoznaczna z zamówieniem reklamy. Złożenie zamówienia następuje w chwili dokonania wpłaty w systemie zarządzania reklamą lub w chwili wystawienia przez ZaplanujSlub.pl faktury na wyraźne życzenie Zamawiającego.

Warunki realizacji reklam

§5
Rezerwacje i zlecenia reklam przyjmowane są w formie pisemnej lub za pomocą odpowiedniego formularza, który określa rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas emisji oraz lokalizację w portalu ZaplanujSlub.pl.

§6
Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają ZaplanujSlub.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

§7
Materiały do kampanii reklamowej powinny być dostarczone do ZaplanujSlub.pl najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego przed datą emisji lub w dniu aktywacji reklamy za pomocą specjalnych formularzy zarządzania reklamą.

§8
Rezygnacja z zamówienia wymaga złożenia do ZaplanujSlub.pl odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
1. Ewentualne zmiany zamówienia w zakresie: treści reklamy, elementu graficznego, czasu trwania oraz przedziału godzinowego w razie konieczności ich wprowadzania Reklamodawca zobowiązany jest dostarczyć do ZaplanujSlub.pl na piśmie z dokładnym określeniem ich zakresu lub dokonać zmian w formularzach zarządzania reklamą.

2. W przypadku wystąpienia wątpliwości i niejasności co do zakresu i rodzaju zgłoszonych zmian ZaplanujSlub.pl ma prawo do realizacji zamówienia w pierwotnej formie.

§10
Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia pozostałej części emisji reklamy.

§11
Za zamówioną reklamę Reklamodawca zobowiązany jest zapłacić ZaplanujSlub.pl wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury VAT. ZaplanujSlub.pl zastrzega sobie prawo do pobierania przedpłat za zamówioną kampanię.

§12
Wynagrodzenie ZaplanujSlub.pl za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego cennika zawierającego ceny oraz opłaty dodatkowe.

§13
Rabaty dla Klientów wykupujących reklamę w Portalu ZaplanujSlub.pl ustalane są indywidualnie i zależą od wielkości zamówienia.

Reklamacje

§14
Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Reklamodawca zobowiązany jest zgłaszać Portalowi ZaplanujSlub.pl wyłącznie na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia kampanii.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, ZaplanujSlub.pl po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamie.

Jeżeli w ustalonym okresie czasu z przyczyn niezależnych od ZaplanujSlub.pl kampania nie zostanie w pełni zrealizowana, czas jej realizacji ulega wydłużeniu lub - alternatywnie - Klient może przenieść pozostałą liczbę odsłon na kolejne zamówienie.

Uwagi końcowe

§15
Wszelkie pokazywane na tej stronie internetowej znaki towarowe, logo i znaki graficzne,  zdjęcia, stanowią własność firm do których należą. Używanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji tych znaków, bez pisemnej zgody prezentowanych firm jest zabronione.

§16
W trakcie emisji reklamy oraz w ciągu 30 dni od jej zakończenia Klient ma wgląd do statystyk dotyczących reklamy. Dostęp do statystyk możliwy jest za pomocą systemu  zarządzania reklamą.